Trends

Deze trends zijn uitvoering beschreven in het boek

“Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?’

 
 
 


Zeer koude winter.

Een houthakker hakt hout voor de komende winter. Er komt een Indiaan voorbij. De houthakker vraagt aan de Indiaan of het een koude winter zal worden. De Indiaan zegt dat het best wel eens een koude winter zou kunnen worden, dus de houthakker hakt door. Een tweede Indiaan komt voorbij. De houthakker stelt hem dezelfde vraag. De tweede Indiaan antwoordt dat het een koude winter zal worden, dus de houthakker hakt door. Er komt een derde Indiaan voorbij, zijn antwoord, op dezelfde vraag, is dat het een zeer koude winter zal worden. De houthakker vraagt waarop hij deze voorspelling baseert. Nou, zegt de Indiaan, ik heb in mijn leven nog nooit zo een grote stapel brandhout gezien.


De navolgende (mega) trends zijn mij opgevallen.


Toenemende pluriformiteit.

Er is sprake van een toenemende pluriformiteit. De veelvoudigheid neem toe. Dit toenemen van de

veelvormigheid is waar te nemen in het consumeren, wonen, werken en het doorbrengen van onze vrije

tijd.


Kennis explosie.

De hoeveelheid kennis explodeert. De kennis neemt in omvang toe. We weten steeds meer van steeds

minder.


Toenemende consumptie.

De consumptie neemt toe.


Verkleining van de afstanden.

De wereld is als een dorp. Afstanden tellen niet meer.


De bureaucratie komt in een crisis.

De toenemende bureaucratie zorgt ervoor dat er een steeds groter beslag wordt gelegd op de beperkte

beschikbare middelen.


Gevecht om de macht van de technologie.

Omdat de technologie zo snel vooruit gaat zal diegene die deze technologie beheerst in de toekomst de

macht (verworven) hebben.


Tweedeling maatschappij.

Er dreigt een grotere tweedeling in de maatschappij te ontstaan. Er dreigt een scheiding te ontstaan

tussen de “have and have-nots”. Tussen het hebben van werk en geen werk. Tussen het rijk of arm zijn.

De verschillen tussen inkomens, vermogens, afstamming, sociaal- en familiaalmilieu worden groter.


Milieu-isme.

Omdat we met meer, minder ruimte moeten delen worden we ons steeds bewuster van het milieu.


De anti-informatie maatschapij.

We consumeren ongevraagd informatie. De omgeving is bezig om de anti-informatie (het hebben van een

vraag) te vermarkten.


De aanbodeconomie gaat over in een vraageconomie.

De aanbodeconomie gaat over in een vraageconomie.


De spelende mens ( homo ludens).

De homo ludens, de spelende mens, is in opkomst.


De virtuele mens, homo dreamer.

We leven steeds meer in een virtuele wereld.


De economische oorlog (supermacht).

We zijn in oorlog met andere regio’s.


Toenemende behoefte inflatie.

De trend is dat onze behoeften aan inflatie onderhevig zijn.


Verschuiving grenzen ethiek & moraal.

De grenzen van de ethiek en de moraal is de uitkomst van de machtstrijd tussen het individu en de

samenleving. De grenzen van onze ethiek en onze moraal zijn aan het verschuiven. De morele vrijheid van

het individu wordt ingeperkt.


Toenemende mobiliteit.

De immer toenemende mobiliteit komt, door de verhoogde energievraag, onder druk te staan.


Kapitalisatie.

Het kapitaal is bezig met de verovering van de wereld.


De blinde leidt de blinde.

We gaan steeds meer elkaars gedrag kopiëren. We gaan steeds meer op kuddedieren lijken die elkaar in

hun doen en laten achterna lopen.


Pandemie.

De vraag is niet of er een nieuwe pandemie komt. De vraag is alleen wanneer er een pandemie komt.


Opkomst tweede en ondergang eerst wereld.

De opkomst van de tweede wereld veroorzaakt de ondergang van de eerste wereld.

De tweede wereld zal de uitbuiting van de derde wereld overnemen van de eerste wereld.


Vergrijzing.

De samenleving, althans hier in het westen, vergrijst.


Radicalisering.

De samenleving radicaliseert.


Individualisering.

Er is sprake van een toenemende individualisering van de samenleving.


Globalisering.

Door de verkleining van de afstanden en de “vernetting” van de samenleving neemt de globalisering en

uniformiteit toe. 


De pilcultuur.

Door de toenemende leeftijd neemt het bewustzijn, dat gezondheid hoofdzakelijk het voorkomen van

ziekte is, toe. Dit toenemende bewustzijn, dat je ziekten moet voorkomen, resulteert in de  “pilcultuur”.

Om jezelf gezond te houden moet je speciaal uitgebalanceerd voedsel en voedingssupplementen slikken.

Heb je dan, omdat je je niet hebt gehouden aan het uitgekiende dieet, toch een kwaaltje opgelopen dan

is er altijd wel een pilletje om de schade te herstellen.


Gevecht om de energie.

Het gevecht om de energie is begonnen. De prijzen van brandstoffen zijn nog nooit zo hoog geweest. Het

einde lijkt nog lang niet in zicht.


Kwantiteit & Kwaliteit.

De samenleving wordt steeds complexer. Als reactie op deze steeds complexer wordende samenleving

ontstaat er een “terug naar de basistrend”. Er ontstaat een vraag naar eenvoud. Een vraag naar kwaliteit

boven kwantiteit.


Netwerken.

Het hebben van verschillende netwerken is in. Netwerken is hot. Het netwerken wordt steeds

belangrijker.


Toenemende allergische reacties.

We worden steeds meer gevoelig voor allerlei stoffen. Dit uit zich in een toename van allergische reacties.


Individualisering van de reclame.

De reclame is steeds meer op het individu gericht.


Ying / Yang.

We worden steeds minder bereid om ons onbaatzuchtig op te offeren ten dienste van de gemeenschap.

Voor wat hoort wat “quid pro quo” is het devies. Alles wordt in kosten en baten uitgedrukt.Voor meer informatie over deze trends zie het boek ‘Een duurzame ontwikkeling in harmonie of expansie?’. 


In EPub. ISBN: 9789462545601. Click op de afbeelding.

In Hard cover. ISBN: 9789462549722.  Click op de afbeelding.